Borang Permohonan Online
Kolej Teknologi Timur
- Kolej Pilihan Anda

Sila isikan ruang kosong pada Borang Permohonan di bawah dengan huruf BESAR. Pastikan anda isikan dengan betul.
/*

A. PROGRAM PILIHAN
 (PROGRAMME PREFERENCES)

Dapatkan maklumat kursus

 Pertama (First)*
 Kedua (Second)
 Ketiga (Third)
*/
B. BUTIR-BUTIR PERIBADI(PERSONAL PARTICULARS)
Nama Penuh*
Full Name
No. MyKad* 
MyKad No.
 cth. 800111095182 ( jangan masukkan tanda '-' )
Alamat Surat Menyurat
Correspondence Address
*
Poskod
Postcode
Bandar
City/Town
Negeri
State
Emel
E-mail

 cth. name@hotmail.com
No. Tel. Rumah
Home Phone No
No Tel. Bimbit
Handphone No
Keturunan
Race
Agama
Religion
Warganegara
Nationality
Jantina
Sex

C. MAKLUMAT Sijil Pelajaran Malaysia (atau yang setaraf dengannya.)

Nama Sekolah
School Name
Tahun SPM diambil
SPM Year taken
 
Subjek Subject
Gred Grade
 
Subjek Subject
Gred Grade
Bahasa Melayu
 
Bahasa Inggeris
 
Matematik
 
Sejarah
 
 

: Saya dengan ini mengaku semua maklumat yang diberi di atas adalah benar. Saya bersetuju dengan syarat yang ditetapkan pihak kolej dan sila hubungi saya untuk maklumat lanjut.